Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik og metoder

ICDP i dagplejen

I dagplejen arbejdes der med en ICDP orienteret tilgang. ICDP betyder International Chirld Development Program.

Det er en faglig pædagogisk forståelse, hvor relationen mellem omsorgsgiveren (dagplejeren) og barn er det helt centrale, og hvor omsorgsgiveren skal justere sig i forhold til barnet. Omsorgsgiveren skal understøtte det positive samspil ved at følge barnet, være opmærksom på barnets signaler og initiativ for på den måde at sikre de bedste udviklingsbetingelser for det enkelte barn. 

Arbejdet med motorikken

Vi har i Dagplejen også stor fokus på motorik. Vi kommer ud hver dag, og børnene har mulighed for at udforske og blive støttet i deres kropslige forrmåen. Vores fokus er, at det skal være sjovt at bevæge sig og udforske sin krop og hvad den kan.
I vores legstuerne er der derfor også motorik rum, hvor børnene kan bevæge sig og bruge deres krop på mange måder. Dagplejerne skifter imellem at gå foran med planlagte aktiviteter, støtte børnene i deres initiativer og lade børnene afprøve sig selv i deres formåen. 

Vi arbejder med sproget

Vi arbejder med sprog gennem hele dagen i de daglige rutiner, ved højtlæsning, sang rim og remser. Vi skal i 2021 uddannes i et sprogprogram der hedder "vi lærer Sprog", som vil øge vores kompetencer til at have endnu mere fokus på sprog og børns udvikling af sprog. 

Leg, rutiner og relationer

Legen er en betydelig og vigtig del af børns udvikling, Her lærer de at spejle sig i hinanden, at bearbejde oplevelser, at sætte ord på følelser, kende egne grænser, at rumme hinanden, udvikle sprog m.m. Dagplejeren skifter imellem at gå foran i legen, støtte børnene i deres initiativer og lade børnene afprøve sig selv i legen.

Hverdagen i dagplejen er tilrettelagt ud fra faste rutiner men altid med hensyn til det enkelte barn og børnegruppens sammensætning. Vi inddrager børnene i hverdagens små rutiner, det giver tryghed og genkendelighed. Når børnene inddrages, styrkes barnets tillid til sig selv ved at mestre at tage tøj på, at kunne hælde vand op, bære sin kop og andre situationer i hverdagen.

Vi arbejder med de tætte relationer i dagplejehjemmet, og møder også hinanden i både mindre grupper og i legestuen med typisk 10-15 børn. Vi hjælper børnene med at rumme hinandens forskelligheder, støtter dem i af have omsorg for hinanden, hjælpe, trøste, give plads og selvfølgelig lege med hinanden.