Skip to content back to nav
 
 

Om sprog i Stenløse

Sprog 2.png

Sprog i Område Stenløse. Hvorfor og hvordan arbejder vi med sproget? Hvad vægter vi i vores arbejde med sproget?

Baggrund - Hvorfor arbejder vi med sprog?

I område Stenløse har vi stort fokus på den tidlige sprogudvikling. Vi arbejder målrettet på at udvikle alle børns sproglige kompetencer. Et veludviklet sprog er afgørende for det enkelte barns samlede udviklingsmuligheder. Sprog er et redskab for kommunikation og tænkning, og tæt forbundet med barnets personlige, sociale og intellektuelle udvikling.

Sproget bruges til at komme i kontakt med andre og i det sociale samspil. Barnets sprog er således afgørende for evnen til at indgå i lege og fælleskaber med andre. Via sproget opnås forståelse, erkendelse og ny viden. Et veludviklet talesprog og begyndende kendskab til skriftsproget i førskolealderen, udgør fundamentet for senere læsekompetencer og læring i skolen. Tidlig understøttelse af sproglige kompetencer spiller således en afgørende rolle i forhold til senere uddannelse og jobmuligheder.

Hvordan arbejder vi med sprog?

For at sikre at alle børns sproglige udvikling understøttes bedst muligt, sprogvurderer vi alle 3 årige børn, og hvis det vurderes af os, også de 5 årige børn. Sprogvurderingen laves af den sprogansvarlige pædagog i barnets institution, i samarbejde med forældre og kommunens tale-hørepædagoger. Sprogvurderingen giver et øjebliksbillede af barnets aktuelle sprogudvikling og danner grundlag for det videre sprogarbejde.

Vi lægger vægt på, at børn får mulighed for at tilegne sig et alderssvarende sprog og gode kommunikative kompetencer. Vi arbejder derfor på at sikre, at alle børn indgår i sprogrige situationer, hvor der er plads til dialog og samtale. Det kan være i de daglige rutiner, ved måltider, samling, i garderoben eller på legepladsen. Men også ved mere struktureret og tilrettelagte aktiviteter, som f.eks. ved tematisk sprogarbejde, dialogisk læsning eller andre tilrettelagte forløb for større eller mindre grupper. Den voksne fungerer her som sproglig rollemodel, der b.la. ved hjælp af forskellige teknikker kan understøtte børnenes sproglige udvikling.

Legen er det bærende element i institutionernes sprogarbejde, og indgår altid i arbejdet med børnenes sproglige kompetencer som f.eks.: Ordforråd, sprogforståelse, kommunikation, tidlig skrift kompetencer, lydlig opmærksomhed, og narrative kompetencer.

Vi arbejder ud fra pædagogiske læreplaner, med en konkret målsætning for arbejdet med sprog. Desuden inddrages de fysiske rammer, institutionernes struktur og planlægning, ud fra hensigten om på bedst mulig vis, at understøtte det sproglige læringsmiljø.

I tråd med vores prioritering omkring tidlig sprogudvikling, deltog 4 af områdets institutioner fra efteråret 2016 og 2 år frem i et forskningsprojekt " Vi lærer sprog", der fokuserede på ovenstående sprogindsatser for børn i vuggestuen altså fra 0-2 år.

Som led i dette sker der samtidig et kompetence løft for det involverede personale.

Resultaterne fra forskningsprojektet var gode, og Egedal kommune har besluttet, at materialet og formen på sprogarbejdet skal udbredes til andre dagtilbud i kommunen.

Samarbejdspartnere

I området arbejder vi tæt sammen med Egedal Kommunes talepædagoger og to sprogskonsulent. Der er altid mulighed for, at både pædagoger og forældre kan få vejledning til at understøtte den sproglige udvikling hos barnet. I Egedal kommune er der mulighed for, at barnet kan komme i "Sprogskole" for at understøtte udviklingen mere intenst, hvis barnets sprglige udfordringer kræver det.

Sprogindsatser foregår altid i et samarbejde med forældrene og det må forventes, at forældre skal forestå en stor del af den sproglige udvikling hjemme. Dette vil selvfølgelig ske i et tæt samarbejde med den tilknyttede talepædagog.